home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Søk i videoarkiv
Søk i videoarkivet:
Page loading
Video
Opptaksdato21.10.2022
Varighet02:36:55
Tilgjengelig til 25.04.2023
Atferdsanalytisk forståelse og behandling av traumer

Traumer kan skyldes alt fra sterke enkeltstående hendelser, som kan gi diagnosen posttraumatisk stresslidelse, til mindre intense men desto mer vedvarende situasjoner, som å være i skadelig relasjon, eller å oppleve omsorgssvikt, over tid.

Videoopptaket er er hentet fra lokallaget i Glåmdal og Nes sin dagskonferanse 21. oktober 2022, og består av en innledning om traumer av Børge Holden. Dernest følger tre kasuspresentasjoner som tar for seg ulike atferdsanalytiske tilnærminger.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Varighet03:35:53
Tilgjengelig til 18.04.2023
Innføring i atferdsanalyse

"Innføring i atferdsanalyse" har vært en fast gjenganger på alle NAFO-seminar. Tidligere har det blitt avholdt som en "vanlig forelesning", men i år valgte vi å tilrettelegge det spesielt for digitale deltakere. Silje Haugland, Kjetil Viken og Dag Gladmann Sørheim tok plass i TV-studioet, ledet oss gjennom dagen ved hjelp av en rekke gjester.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Varighet00:40:52
Tilgjengelig til 18.04.2023
Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Foreleser: Per-Christian Wandås

Helsedirektoratet har utgitt en nasjonal veileder som gir normering av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Formålet er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Varighet00:33:37
Tilgjengelig til 18.04.2023
Gradvis tilnærming av nytt bilbelte uten bruk av tvang og makt

Foreleser: Line Konradsen

Forelesningen tar for seg en ung mann med autisme og alvorlig utviklingshemming. Under bilkjøring benyttes det en låsekloss for å hindre ham i å løsne seg ut av beltet. Etter en episode hvor han dro ut selen og kom seg løs under fart, ble bilkjøring satt på vent. Da ny bil og et ekstra hoftebelte var på plass, skulle dette introduseres for ham.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Tilgjengelig til 18.04.2023
Bruk av atferdsavtaler og systematisk kartlegging

Foreleser:Tommaso Querini

Fremlegget er et casefremlegg om en mann i 40-årene med uspesifisert psykisk utviklingsforstyrrelse. Brukeren viste lav grad av selvstendighet og trengte bistand på de fleste dagligdagse gjøremål. For å øke grad av selvstendighet innenfor ADL-ferdigheter ble det benyttet atferdsavtaler på ulike aktiviteter med et tilpasset forsterkningssystem.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato23.04.2022
Varighet00:45:04
Tilgjengelig til 18.04.2023
Atferdsanalytisk miljøbehandling i et kortvarig behandlingsopphold for en 14 år gammel gutt.

Forelesere: Knut-Aleksander Brath og Torstein Dompen

Forelesningen omhandler miljøbehandling forbindelse med et akutt korttidsopphold. Målpersonen er en 14 år gammel gutt med lett psykisk utviklingshemming, ADHD og betydelige atferdsproblemer.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Varighet00:47:17
Tilgjengelig til 18.04.2023
Kommunikasjonstrening; fra kartlegging til gjennomføring

Forelesere: Inez Veronica Nordseth-Antonsen og Vidar Tenmann

Vi vil presentere hvordan en person i 20-årene med alvorlig utfordrende atferd gis mulighet til å medvirke i eget liv. Arbeidet fra håndtering av alvorlig utfordrende atferd til kommunikasjonstrening har handlet om god tilrettelegging og godt forebyggende- og målrettet arbeid.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato23.04.2022
Varighet01:45:39
Tilgjengelig til 18.04.2023
Verbal atferd og språkopplæring

Forelesere:Tore Vignes og Hanne Augland

Opptaket er hentet fra en todelt forelesning. Første del gir en innføring i Skinners analyser og begreper innenfor Verbal atferd. Andre del omhandler mer praktisk språktrening. Før forelesningene er det tatt med klipp fra TV-studioet der de to foreleserne gir en liten introduksjon til temaene de skal snakke om.

Videoen er kapittel-inndelt slik at du enkelt kan velge å se én av forelesningene

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Varighet00:42:32
Tilgjengelig til 18.04.2023
Behandlingsintegritet, hvordan og hvorfor?

Forelesere: Raymond Johansen og Kristian Andresen

Et viktig element ved alle effektive tiltak er at det blir utført på den måten det er planlagt. Når Habilitering Hadeland starter ett nytt døgnkontinuerlig omsorgstilbud er behandlingsintegritet det viktigste fokusområdet. Forelesingen vil gå gjennom flere vanlige og uvanlige trusler mot behandlingsintegriteten, og hva som kan gjøres for å ha et høyt nivå av samsvar mellom det som er planlagt utført og det som faktisk blir utført.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato23.04.2022
Varighet00:41:22
Tilgjengelig til 18.04.2023
Differensiell forsterkning av verbal atferd

Foreleser: Tore Korsgård

Ei dame med moderat utviklingshemming hadde over lengre tid vært lite deltagende i eget liv. Hverdagen var preget av mye boikott og motstand mot det meste som ble foreslått. Hennes verbale utsagn var i stor grad negative, og preget av at vedkommende forsøkte å overbevise omverdenen og seg selv om at hun ikke fikk til noe, ikke fantes og lignende.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato23.04.2022
Varighet02:19:45
Tilgjengelig til 18.04.2023
Funksjonelle kartlegginger - Hva er det, hvordan utføres det og nyvinninger vi kan dra nytte av

Forelesere: Knut-Aleksander Brath, Kenneth Stokstad, Annika Poulsen og Oda Marie Vister

 

Alt vi gjør, lønner seg, eller har lønt seg i fortiden. En funksjonell kartlegging brukes for å avdekke hvilke konsekvenser som opprettholder atferd. Metodikken har en lang tradisjon og har etter hvert blitt tilpasset og anvendt i mange ulike settinger. Symposiet tar for seg metoden, hvordan man kan få fart på kartleggingen i ulike tjenestemiljøer, og hvordan man kan tilpasse og gjennomføre en praktisk funksjonell analyse.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato23.04.2022
Varighet01:32:00
Tilgjengelig til 18.04.2023
Hva er "god praktisk atferdsanalyse"?

Foreleser: Børge Holden

Norske atferdsanalytikere viser stadig til Baer, Wolf og Risleys «sju dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse» fra 1968, som selve definisjonen på (anvendt) atferdsanalyse. Nøye lesning av de sju dimensjonene viser imidlertid at flere av dem er strenge og innsnevrende, og de har neppe bidratt til å utvikle atferdsanalyse til å bli så bredt og nettopp anvendbart som vi skulle ønske. Spørsmålet er hvilke krav som skal stilles for å si at vi bedriver atferdsanalyse.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato24.04.2022
Varighet01:02:09
Tilgjengelig til 18.04.2023
"Sammen er vi sterkere" - et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Horten kommune

Høsten 2021 gjennomførte Drammen kommune og Horten kommune en felles samarbeidsprosess om utvikling av målrettet miljøarbeid i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Presentasjonen tar sikte på å gi tilhørere kunnskap om hvordan planlegge og organisere et større kompetansearbeid i målrettet miljøarbeid blant medarbeidere i disse tjenestene.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Tilgjengelig til 18.04.2023
Kreativitet og kilder til ny atferd

Foreleser: Per Holth

Spørsmålet om kilder til ny atferd er viktig både av teoretiske og av praktiske grunner. Det er viktig av praktiske grunner fordi opplæring alltid tar sikte på å etablere mer enn det som trenes direkte. Manglende generalitet av direkte trente ferdigheter er et av de viktigste problemene i pedagogisk arbeid, og bøker om atferdsmodifikasjon har ofte egne kapitler om “hvordan gjøre generalisering mer effektiv,” eller “programmering av generalisering.”

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato22.04.2022
Varighet00:46:59
Tilgjengelig til 18.04.2023
Om et påstått teoretisk grunnlag for en terapi

Foreleser: Erik Arntzen

Mange hevder at det er en sammenheng mellom relasjonell rammeteori og aksept og forpliktelsesterapi. Altså at rammeteorien er det teoretiske grunnlaget for terapien. Presentasjon vil ta for seg det historiske bakgrunnen for dette, samt diskutere holdbarheten i denne påstanden.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato23.04.2022
Varighet01:36:54
Tilgjengelig til 18.04.2023
Symposium: Misforståelser og feilframstillinger om atferdsanalyse

Forelesere: Erik Arntzen, Per Holth, Guro Granerud, Kjetil Viken, Dag Gladmann Sørheim, Christoffer Eilifsen

I en rekke tekstbøker innen psykologi er det en del misforståelser og feilframstillinger om atferdsanalyse. I den senere tid er også presentert tekst i massemedia og andre steder som er preget av en framstilling av atferdsanalyse som på langt nær er korrekt. Symposiet vil diskutere innholdet i noen av disse framstillingene, hvorfor atferdsanalyse framstilles feilaktig og hva kan gjøres for å forebygge slike framstillinger.

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato21.04.2022
Varighet00:58:36
Tilgjengelig til 18.04.2023
Determinisme og behaviorisme – er det rom for frihet i atferdsanalyse?

Foreleser: Fredrik Andersen

Determinisme, i sin strengeste forstand, er påstanden om at det aldri finnes alternative muligheter til det som skjer. Alt skjer som en nødvendighet og det finnes aldri alternative utfall. Determinisme betegnes også til tider som et kjernebegrep innenfor behaviorisme (se f.eks. Delprato & Midgley, 1992; Baum, 2017). Hvilken rolle spiller determinisme innenfor det behavioristiske rammeverket?

Videoopptak fra konferanseprogrammet
Opptaksdato21.04.2022
Varighet04:39:33
Tilgjengelig til 18.04.2023
Forseminar: Diskusjon om viktigheten av funksjonelle relasjoner innen atferdsanalyse

Årets forseminar tok for seg funksjonelle relasjoner, og ble organisert som et symposium med 8 innlegg som bidro med både teoretiske, eksperimentelle og praktiske perspektiver.

Etter innleggene fulgte en avsluttende paneldebatt. Erik Arntzen ledet symposiet, og bidro med en innledende introduksjon.